KVKK Bilgi Talebi ve Başvuru Formu

Dvcİsmarket ELEKTRONİK HİZMETLER TİCARET LİMİTED ŞİRKE

KVKK BİLGİ TALEBİ/TALEP BAŞVURU FORMU


A- Başvuru Yöntemi

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 11’inci maddesinde yer verilen haklarınıza dayanarak

taleplerinizi, Kanun’un 13’üncü maddesi ile Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in

(“Başvuru Tebliği”) 5’inci maddesi göre; aşağıda açıklanan yöntemlerden birini kullanarak veri sorumlusu sıfatıyla

hareket eden Şirketimiz, “DVCİSMARKET Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi”ne ulaştırabilirsiniz.

Aşağıda yer sayılan yöntemlerden birini kullanarak; a) verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse

işlenen verilere ilişkin bilgi talep etme, c) verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp

kullanılmadığını öğrenme, d) verilerinizin (aktarılmışsa) yurtiçinde veya yurtdışında aktarıldığı tarafları

öğrenme, e) eksik veya yanlış işlenen verilerinizin düzeltilmesini isteme, f) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen

şartlar çerçevesinde verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, g) verilerinizin aktarıldığı 3. kişilere

yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, h) münhasıran otomatik

sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, i) verilerinizin

kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına

sahipsiniz.

Aşağıda yer alan başvuru formu, bilgi ve belge ile diğer taleplerde bulunmanız için kullanmak zorunda olduğunuz

bir form değildir. Bu form, sizlere kolaylık sağlaması adına hazırlanmıştır. Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve

Esasları Hakkında Tebliğ’inde düzenlenen usul ve esaslara uygun şekilde yapılmış tüm başvurular Şirketimiz

tarafından değerlendirilecektir.


  1. Yazılı Başvuru :
    Şirket merkezimize noter aracılığıyla başvurup bilgi ve belge ile diğer taleplerde

bulunabilir veya ıslak imzalı başvuruda bulunabilirsiniz. Başvuru Adresi: “İmes Sanayi Sit. A Blok 104 Sok.

No: 23-25 Y.Dudullu-Ümraniye/İstanbul”


  1. Elektronik Posta :
    Şirketimizin elektronik posta adresine şirketimizin sisteminde bulunan adınıza

kayıtlı e-posta adresi aracılığıya başvurabilir ve bilgi ve belge ile diğer taleplerde bulunabiliriz. Başvuru

Adresi: info@dvismarket.com

B- Kimlik Tespiti

Dvcismarket, yukarıda yer alan yöntemlerden birini kullanarak başvuruda bulunan kişinin, gerçek hak sahibi olup

olmadığını tespit etme yükümlülüğü altındadır. Bu husus, kişisel verilerinizi hukuka aykırı yollarla edinmek isteyen

üçüncü kişileri engellemek adına önem arz etmektedir. Bu bakımdan DVCİSMARKET, başvuruda bulunan kişinin

kayılarda bulunan kişi ile aynı kişi olup olmadığını tespit etmek için her türlü teyit edici bilgi ve belgeyi tarafınızdan

talep edebilir. Şirketimiz, bu teyidi sağlarken özel nitelikli (kan grubu, siyasi yönelim ve dini inanç gibi) verilerinize

ulaşmayı amaçlamamaktadır. Bu nedenle, kimliğinizi ortaya koyan belgenize ait fotokopinizi iletirken bu bilgilerin

bu belgelerde olmamasına önem vermenizi rica ederiz.

Başvuruda Bulunan Kişi, Adı Soyadı:

 

Başvuruda Bulunan Kişi, TCKN:

 

Başvuruda Bulunan Kişi, E-Posta Adresi:

 

Başvuruda Bulunan Kişi, Adresi:

 

Başvuruda Bulunan Kişi, GSM:

 

DVCİSMARKET ile İlişiğiniz: ☐ Müşteri ☐ Çalışan ☐ Çalışan Adayı ☐ Diğer (Lütfen aşağıda belirtiniz)

 

C- Başvuru Konusu

 

Kişisel verilerinize ilişkin talebinizi aşağıya anlaşılır bir dille ve açıkça yazmanızı rica ederiz. Talebinize ilişkin bilgi ve belgeleri başvurunuza eklemenizi rica ederiz.


D- Başvurunun Sonuçlandırılması


DVCİSMARKET, taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve her şartta en geç otuz (30) gün

içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Talebinizin sonuçlandırılmasına ilişkin ekstra bir maliyet kalemi

doğması halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücretler tarafınızdan talep

edilebilebilir. Talebiniz niteliğine göre kabul edilip işleme konulabilir veya gerekçesi açıklanarak yazılı

usulle reddedilebilir. Yukarıda belirtilen süreç takip edilerek gerçekleştirilen başvurunun reddedilmesi,

verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; cevabın

tebliğini takiben otuz (30) gün ve her şartta başvuru tarihinden itibaren altmış (60) gün içerisinde Kişisel

Verileri Koruma Kurulu’na (“Kurul”) şikâyette bulunma hakkına sahipsiniz. Ancak başvuru yolu

tüketilmeden şikâyet yoluna başvurulamayacağını unutmamalısınız. Kurul, şikâyet üzerine veya ihlâl

iddiasını kendiliğinden öğrenmesi durumunda resen, görev alanına giren konularda gerekli incelemeyi

yapar. Şikâyet üzerine Kurul, talebi inceleyerek ilgililere cevap verir. Şikâyet tarihinden itibaren altmış

(60) gün içerisinde cevap verilmezse talep reddedilmiş sayılır. Şikâyet üzerine veya resen yapılan

inceleme sonucunda, ihlâlin varlığının anlaşılması hâlinde Kurul, tespit ettiği hukuka aykırılıkların veri

sorumlusu tarafından giderilmesine karar vererek kararı, ilgililere tebliğ eder. Bu karar, tebliğden

itibaren gecikmeksizin ve en geç otuz (30) gün içerisinde yerine getirilir. Kurul, telafisi güç veya imkânsız

zararların doğması ve açıkça hukuka aykırılık olması hâlinde, veri işlenmesinin veya verinin yurt dışına

aktarılmasının durdurulmasına da karar verebilir.


Başvuru evrakında yer verdiğim bilgi ve belgelerin gerçek ve güncel olduğunu beyan eder, DVCİSMARKET’e

yaptığım başvurunun değerlendirilerek çıkan sonucun aşağıda yer verdiğim adresime gönderilmesini

talep ederim. DVCİSMARKET; başvurumu sonuçlandırabilmek için kişisel verilerimi işleyebileceğini,

ayrıca gerektiği hâllerde ilave bilgi ve belge talebinde bulunabileceğini ve talebimin sonuçlandırılmasına

ilişkin ekstra bir maliyet kalemi doğması hâlinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücreti

ödemem gerekebileceği hususunda aydınlatıldığımı beyan ve taahhüt ederim.


Başvuru Formu için Tıklayınız

Başvuranın Adı Soyadı :


Başvuru Tarihi :


Sonuç Bildirim Adresi :


İmza :